nemoc (byouki)

Počet slovíček: 128
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2
後天性免疫不全症候群 こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐん AIDSbyouki
アル中 あるちゅう alkoholismusbyouki
救急車 きゅうきゅうしゃ ambulance byouki, ryokou
抗生剤 こうせいざい antibiotikabyouki
抗生物質 こうせいぶっしつ antibiotikabyouki
細菌 さいきん bacil, bakteriebyouki, leda1
痛い いたい bolavýadj, byouki, jlpt5
痛み いたみ bolestbyouki
胃痛 いつう bolest břichabyouki
頭痛 ずつう bolest hlavybyouki, leda1
四十肩 しじゅうかた bolest ramene ve věku kolem 40byouki
歯痛 はいた bolest zububyouki
腹痛 ふくつう bolest žaludkubyouki
薬を飲む くすりをのむ brát lékybyouki, godan, verb
生活習慣病 せいかつしゅうかんびょう civilizační chorobabyouki
糖尿病 とうにょうびょう cukrovkabyouki
座薬 ざやく čípekbyouki
鼻がでる はな が でる člověku teče z nosubyouki
献血 けんけつ darcovství krvebyouki
遺伝性疾患 いでんせいしっかん dědičná nemoc, dědičná poruchabyouki
医者 いしゃ doktor, lékařbyouki, jlpt5, leda1, shigoto
お見舞い おみまい dotazovat se na někoho nemocnéhobyouki, jlpt4
心電図 しんでんず elektro-kardiogram, EKGbyouki
安楽死 あんらくし eutanáziebyouki
入院する にゅういんする hospitalizovat sebyouki, jlpt4, suru, verb
耳鳴り みみなり hučení v ušíchbyouki
外科 げか chirurgiebyouki
いびき chrápáníbyouki
注射 ちゅうしゃ injekcebyouki, jlpt4
どく jedbyouki
毒物 どくぶつ jedbyouki
せき kašelbyouki
退院 たいいん konec hospitalizacebyouki
造影剤 ぞうえいざい kontrastní médiumbyouki
動脈硬化 どうみゃくこうか kornatění tepenbyouki
血糖 けっとう krevní cukrbyouki
血の塊 ちのかたまり krevní sraženinabyouki
出血 しゅっけつ krváceníbyouki, leda1, suru
治療 ちりょう léčeníbyouki, jlpt3
かすり傷 かすりきず lehké zranění, škrábnutíbyouki
くすり lék, medicínabyouki, jlpt5
薬局 やっきょく lékárnabyouki, mise
病気で寝る びょうきでねる ležet kvůli nemocibyouki, ichidan, verb
熊の胆 くまのい medvědí žluč (medicína na žaludek)byouki
打ち身 うちみ modřinabyouki
目まい めまい motání hlavybyouki
脳卒中 のうそっちゅう mrtvicebyouki
風邪 かぜ nachlazeníbyouki, jlpt5
寒気 さむけ nachlazeníbyouki
入院 にゅういん nástup do nemocnice, hospitalizacebyouki, jlpt4, leda1
運動不足 うんどうぶそく nedostatek pohybubyouki
病気 びょうき nemocbyouki, jlpt5
歯周病 ししゅうびょう nemoc dásněbyouki
疾患 しっかん nemoc, chorobabyouki
病院 びょういん nemocnicebyouki, jlpt5
病室 びょうしつ nemocniční pokojbyouki
病気の びょうきの nemocnýadj, byouki
病欠 びょうけつ nepřítomnost z důvodu nemocibyouki, shigoto
不治の ふじ の nevyléčitelnýbyouki
点滴 てんてき nitrožilní infúze, kapačkabyouki
鼻水 はなみず nosní sliz, rýmabyouki
肥満 ひまん obezitabyouki, suru
目薬 めぐすり oční kapkybyouki
退院する たいいんする odejít z nemocnicebyouki, jlpt4, suru, verb
手術 しゅじゅつ operacebyouki, jlpt3, leda1
手当て てあて ošetření (lékařské)byouki, leda1
食中毒 しょくちゅうどく otrava jídlembyouki, ryouri
食あたり しょくあたり otrava z jídlabyouki
中毒 ちゅうどく otrava, závislostbyouki, suru
患者 かんじゃ pacientbyouki
おねしょ počúrávání ve spaníbyouki
寝ている時のおしっこ ねている とき の おしっこ počůrávání ve spaníbyouki
捻挫 ねんざ podvrtnutíbyouki
睡眠薬 すいみんやく prášky na spaníall, byouki
下痢 げり průjembyouki
仮病 けびょう předstíraná nemocbyouki
レントゲン撮影機 レントゲンさつえいき rentgen (zařízení)byouki
切り傷 きりきず říznutí, řezná ránabyouki
日焼け ひやけ spálení sluníčkem, opáleníbyouki
火傷 やけど spálenina, popáleninabyouki
日焼けする ひやけする spálit se od sluníčka, opálit sebyouki
心臓病 しんぞうびょう srdeční chorobabyouki
心疾患 しんしっかん srdeční chorobabyouki
狭窄 きょうさく stenózabyouki
保健所 ほけんじょ středisko zdravotní péčebyouki, jlpt3
シリンジ stříkačkabyouki
吃逆 しゃっくり škytáníbyouki, suru
ねつ teplota, horečkabyouki, jlpt3, jlpt4
臓器移植 ぞうきいしょく transplantace orgánubyouki
毛髪移植 もうはついしょく transplantace vlasůbyouki
移植 いしょく transplantace, implantacebyouki, suru
赤痢 せきり úplavicebyouki
耳鼻科 じびか ušní a nosní odděleníbyouki, leda1
痛み止め いたみどめ utišovač bolestibyouki
治る なおる uzdravit sebyouki, godan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
点滴注射 てんてきちゅうしゃ vnitrožilní infúze, kapačkabyouki
内科 ないか vnitřní lékařstvíbyouki
先天性心疾患 せんてんせい しんしっかん vrozená srdeční vadabyouki
Stránka: 1 - 2