všetko, úplný, celý, celkovo (all)

Počet slovíčok: 11
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116
テンジクアオイ tendžikuaoi pelargónieshokubutsu
テントウムシ tentoumuši slunéčko sedmitečnédoubutsu
唐檜 touhi smrkshokubutsu
トガリネズミ togarinezumi rejsekdoubutsu
toge trnshokubutsu
トケイソウの果実 tokuisounokadžicu granadillashokubutsu
トド todo lvoundoubutsu
トマト tomato rajčeryouri, shokubutsu
ドリアン dorian durianshokubutsu
トンボ tonbo vážkadoubutsu
ナイチンゲール naičinge-ru slavíkdoubutsu
ナッツ naccu ořechyryouri, shokubutsu
ナナフシ nanafuši pakobylkadoubutsu
なめくじ namekudži slimákdoubutsu
ニガモヨギ nigamojogi pelyněkshokubutsu
にきび nikibi aknéhito
ニシン nišin sleďdoubutsu
ニレ nire jilmshokubutsu
ヌー nu- pakůňdoubutsu
釁る činuru potřít krví, zabítgodan, verb, vintrans
ネズミ nezumi krysadoubutsu
パースニップ pa-sunippu pastinákshokubutsu
パーチ pa-či okoundoubutsu
ハーブ ha-bu bylinashokubutsu
ハイエナ haiena hyenadoubutsu
パイク paiku štikadoubutsu
バイソン baison bizondoubutsu
ハクセキレ hakusekire konipas bílýdoubutsu
パセリ paseri petrželryouri, shokubutsu
ハッカ hakka mátashokubutsu
ハツカネズミ hacukanezumi myšdoubutsu
バッタ batta koníkdoubutsu
ハドック hadokku treskadoubutsu
パパイヤ papaija papájaryouri, shokubutsu
パプリカ papurika paprikaryouri, shokubutsu
ハマグリ hamaguri škebledoubutsu
ハムスター hamusuta- křečekdoubutsu
ハヤブサ hajabusa sokoldoubutsu
ハリケーン harike-n hurikántenki
針鼠 harinezumi ježekdoubutsu
ハンノキ hannoki olšeshokubutsu
は虫類 hačuurui plazdoubutsu
ビーツ bi-cu červená řeparyouri, shokubutsu
ピーナッツ pi-naccu arašídryouri
ヒエンソウ hiensou stračkashokubutsu
ピカン pikan pekanový ořechryouri, shokubutsu
higuma medvěd hnědýmix
hige vous, fousdoubutsu
ヒヒ hihi paviándoubutsu
ヒマラヤスギ himarajasugi cedrshokubutsu
向日葵 himawari slunečniceshokubutsu
ヒヤシンス hijašinsu hyacintshokubutsu
ヒョウ hjou panterdoubutsu
ひょうの粒 hjounocubu kroupytenki
ひれ hire ploutevdoubutsu
ひれ足 hireaši ploutevdoubutsu
ヒワ hiwa pěnkavadoubutsu
フェンネル fuェnneru fenyklryouri, shokubutsu
ふくらはぎ fukurahagi lýtkohito
fukurou sovadoubutsu
フタコブラクダ futakoburakuda velbloud dvouhrbýdoubutsu
ブヨ bujo komárdoubutsu
ブラジルナッツ buradžirunaccu para ořechryouri, shokubutsu
ブラックベリー burakkuberi- ostružinaryouri, shokubutsu
フラミンゴ furamingo plameňákdoubutsu
プラム puramu švestkaryouri, shokubutsu
フリージア furi-džia frézieshokubutsu
ブリーム buri-mu cejndoubutsu
ブルーベリー buru-beri- borůvkaryouri, shokubutsu
ブルテリア buruteria bulteriérdoubutsu
ブルドッグ burudoggu buldokdoubutsu
プレートテクトニクス pure-totekutonikusu tektonická deskashizen
ブロッコリー burokkori- brokoliceryouri, shokubutsu
鼻づら hanadzura čenichdoubutsu
へーゼルナッツ he-zerunaccu lískový ořechryouri, shokubutsu
ベゴニア begonia begónieshokubutsu
へその緒 hesonoo pupeční šňůrahito
ペチュニア pečunia petúnieshokubutsu
ヘラジカ heradžika losdoubutsu
ヘラジカの群れ heradžikanomure stádo losůdoubutsu
ペリカン perikan pelikándoubutsu
ペンギン pengin tučňákdoubutsu
菩提樹 bodaidžu lípashokubutsu
ポプラ popura topolshokubutsu
ほ乳動物 honjuudoubucu savecdoubutsu
マーモット ma-motto svišťdoubutsu
マス masu pstruhdoubutsu
まつげ macuge řasahito
まぶた mabuta oční víčkohito, jlpt3
マヨナラマージョラム majonarama-džoramu majoránkashokubutsu
マリーゴールド mari-go-rudo měsíčekshokubutsu
マントル mantoru plášť (zemský)shizen
ミズハタネズミ mizuhatanezumi hryzecdoubutsu
ミソサザイ misosazai střízlíkdoubutsu
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116