metoda, zákon, pravidlo, zásada, vzor, systém
法
Čtení:
ホウ, ハッ, ホッ, フラン, のり, ほ
Hlavní radikál: 水 (85) Radikály:
Tahy: 8 Džójó: 4 JIS: 19233
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
寸法 すんぽう measurement, size, extent, dimensionmix
十進法 じっしんほう desítková soustavamath
背理法による証明 はいりほう による しょうめい důkaz sporemmath
作法 さほう etiketa, mravyleda1
物理法則 ぶつりほうそく fyzikální zákonmix
文法 ぶんぽう gramatika, pravopisbunpou, jlpt4
仮定法 かていほう konjunktivmix
魔法の絨毯 まほうのじゅうたん kouzelný koberec, létající koberecmix
調理法 ちょうりほう kuchařské uměnímix
法的 ほうてき legálnost, zákonitostmix
魔法 まほう magie, kouzlakami
方法 ほうほう metoda, způsobjlpt3, leda1
国際法 こくさいほう mezinárodní právomix
乗法 じょうほう násobenímath
違法 いほう nezákonnostmix
法泉ベクトル ほうせんベクトル normálový vektormath
減法 げんぽう odečítánímix
泳法 えいほう plavecký stylmix
左手の法則 ひだりてのほうそく pravidlo levé rukymix
右手の法則 みぎてのほうそく pravidlo pravé rukymix
法律家 ほうりつか právníkmix
禁酒法 きんしゅほう prohibice (zákon)seiji
料理方法 りょうりほうほう recept, postup přípravy jídlaryouri
加法 かほう sčítánímath
胎児性別の判定法 たいじせいべつのはんていほう určení pohlaví dítěte před narozením (třeba pomocí ultrazvuku)mix
憲法 けんぽう ústavaseiji
法律 ほうりつ zákonjlpt4
屈折の法則 くっせつのほうそく zákon lomumix
平衡移動の法則 へいこういどうのほうそく zákon rovnováhy (Le Chatelierův princip)mix
質量保存の法則 しつりょうほぞんのほうそく zákon zachování hmotymix
運動量保存の法則 うんどうりょうほぞんのほうそく zákon zachování hybnostimix
法則 ほうそく zákon, pravidlomix
用法 ようほう způsob použitímix
保存方法 ほぞんほうほう způsob skladovánímix
Čo keby si to skúsil inak.
いい
ほうほう
さが
す。
Hledat dobrý způsob.mix
ほうほう
がない。
Neexistuje způsob.mix
いろいろ
ほうほう
ため
す。
Vyzkoušet různé způsoby.mix
Zkusil jsem to udělat novým způsobem.mix