ústa
口
Čtení:
コウ, ク, くち
Hlavní radikál: 口 (30) Radikály:
Tahy: 3 Džójó: 1 JIS: 14461
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
口語 こうご běžný jazykbunpou
火口 ひぐち hořákleda1
口笛 くちぶえ hvízdnutíongaku
利口な りこうな chytrýadj
早口言葉 はやくちことば jazykolamleda1
南口 みなみぐち jižní východryokou
火口 かこう kráterleda1, shizen
口承文学 こうしょうぶんがく lidová slovesnost (ústní)mix
口答え くちごたえ odmlouváníleda1, suru
窓口 まどぐち okénko, přepážkaleda1
口付け くちづけ polibekai
悪口 わるぐち pomluvasuru
人口 じんこう populace, obyvatelstvojlpt4, leda1
山口県 やまぐちけん prefektura Jamagučinamae
口紅 くちべに rtěnkamix
早口 はやくち rychlá řečleda1
口煩い くちうるさい rýpalství, hyperkritickýadj
北口 きたぐち severní východryokou
一口 ひとくち soustomix
無口な むくちな tichýadj, emo
口調 くちょう tón promluvyleda1
改札口 かいさつぐち turniketryokou
口止めする くちどめする umlčetleda1, suru, verb
非常口 ひじょうぐち únikový východuchi
くち ústa, otvor, úvod, otevíráníhito, jlpt5
口述試験 こうじゅつしけん ústní zkouškagakkou
入り口 いりぐち vchod, vjezdleda1
蛇口 じゃぐち vodovodní kohoutekuchi
入口 いりぐち vstup, vchodjlpt5
出入口 でいりぐち východ a vchodryokou
出口 でぐち východ, brána, výjezd, únik, otvorjlpt5, leda1, ryokou
東口 ひがしぐち východní východryokou
西口 にしぐち západní východryokou
口臭 こうしゅう zápach z ústbyouki
陰口 かげぐち zlomyslné pomluvykaiwa
むら
じんこう
はんぶん
った。
Počet obyvateľov obce klesol na polovicu.
Možná vám to nebude chutnat, ale klidně ochutnejte.mix
Už od tebe nechci slyšel ani slovo.mix