Časovanie *

Vložte sloveso v slovníkovom tvare zapísané v znakoch, hiragane alebo anglickom prepise do latinky.